Waarvoor staan wij?

Onze visie

We vertrekken van het uitgangspunt dat de scholengemeenschap een geschikt samenwerkingsplatform is, het lokale netwerk waarin men streeft naar verbondenheid en wederzijdse steun.
De initiatieven op niveau van de scholengemeenschap zijn ondersteunend aan de kerntaak van het
onderwijs:

Het leerproces en de opvoeding van de kinderen staat centraal.
SGPit

Onze scholengemeenschap wil, in de eerste plaats, al haar kinderen onderwijs laten volgen:

 • zoals voorgesteld door de richtlijnen van het VVKBaO en door de OKB.
 • vanuit zijn/haar eigen achtergrond en individuele mogelijkheden
 • binnen een goede, kindvriendelijke en uitdagende leeromgeving
 • gegeven door goed opgeleide en bekwame leerkrachten
 • in een zichzelf voortdurend in vraag stellende organisatie.

Alle initiatieven die we nemen inzake organisatie, financiering, kwaliteitszorg, interne reglementering, personeelsbeleid, … worden getoetst aan het uiteindelijke doel van ons onderwijs: het leerproces en de opvoeding van het kind.

Om dit te kunnen bewerkstelligen werken we als scholen samen. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we gebruik maken van elkaars sterktes. We denken goed na over wat we op schoolgemeenschapsniveau organiseren. Is er voldoende winst ? Wat kunnen we als school misschien beter zelf organiseren ? Het principe van subsidiariteit mogen we zeker niet uit het oog verliezen!

Om het onderwijs te kunnen bieden waarop onze kinderen recht hebben zijn de volgende bouwstenen van toepassing:

Het welbevinden van leerkrachten en leerlingen is uitermate belangrijk.
SGPit

Dit is een noodzakelijke voorwaarde zowel voor de leerkracht als voor de leerling om goed te presteren in heel het onderwijsgebeuren.
Leerkrachten zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het welbevinden van de leerlingen. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het welbevinden van collega’s samen met directie, schoolbestuur, ouders en scholengemeenschap. Niet alleen de school is verantwoordelijk voor het welbevinden van leerkracht en leerlingen, maar de thuissituatie, familie, vrienden, … spelen hierin ook een grote rol. Het welbevinden van de leerkracht gaat vaak gepaard met het onder controle houden van de werkdruk en draagkracht. De scholengemeenschap kan hier een ondersteunende functie hebben.

Een goede infrastructuur ondersteunt het welbevinden van leerkrachten en leerlingen. We streven naar een school waar iedereen zich thuisvoelt. Deze materie is de verantwoordelijkheid van de plaatselijke schoolbesturen. De scholengemeenschap kan hierin een logistieke ondersteuning bieden.

Een eerlijk, duidelijk en weloverwogen ‘personeelsbeleid’ draagt er zeker toe bij om een sfeer in onze scholengemeenschap te creëren die het welbevinden van de leerkrachten, en dus ook onrechtstreeks dat van de leerlingen, ten goede komt. Ook hierin kan de scholengemeenschap ondersteunend werken.

De eigenheid van elke school dient men te respecteren.
SGPit

De individuele school en haar eigen opvoedingsproject, opgebouwd vanuit jarenlange tradities, tracht de leerlingen kwaliteitsvol onderwijs te bieden. De scholengemeenschap houdt rekening met het eigen karakter en de specifieke opdracht van elke school. We hebben oog voor de noden van elke school. Daarnaast verwachten we dat elke school openstaat voor nieuwe ideeën vanuit de scholengemeenschap. We kunnen van mekaar leren. Mekaar beter leren kennen (ook schoolbesturen) zorgt voor vertrouwen en is het begin van een goede samenwerking.

Vertrouwen als basis voor uitstekend teamwork!
SGPit

Om deze gekozen prioriteiten in de praktijk gestalte te geven streeft onze scholengemeenschap ernaar om een nieuw en optimaal samenwerkingsverband te realiseren tussen de deelnemende scholen. Dit alles gebaseerd op een ‘wederzijds vertrouwen’, engagement en vanuit een loyale ondersteuning. Ons moto daarvoor is ‘solidair met elkaar, dienstbaar voor elkaar en vertrouwen in elkaar’.
Onze scholengemeenschap heeft nood aan goede, duidelijke afspraken. We willen de uitdaging aangaan om een aanvaardbare oplossing te vinden om samen te werken aan wettelijke verplichtingen met gedeelde verantwoordelijkheden en duidelijke afspraken te maken voor (andere) samenwerkingspunten.
Daarbij worden volgende effecten verwacht:

 • Groeien in solidariteit, dienstbaarheid en vertrouwen
 • Mogelijkheden creëren om mekaar en mekaars mening beter te leren kennen.
 • Open communicatie
 • Luisterbereidheid
 • Schooloverstijgend denken
 • Als een goede huisvader handelen.
 • De wijze waarop beslissingen worden genomen vooraf bepalen.
 • Een aanvaardbaar personeelsbeleid voor alle participanten.